Logo - Solidarni
SROWARZYSZENIE "SOLIDARNI W PARTNERSTWIE" rok załozenia 2006
Włącz / wyłacz kontrast
Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie" zostanie opracowana z udziałem
 lokalnej społeczności. Dokument zostanie wypracowany przy aktywnym udziale mieszkańców w procesie jego tworzenia. 
W celu zapewnienia oddolnego charakteru LSR na każdym istotnym etapie prac nad LSR stosowane będą zróżnicowane 
metody angażowania społeczności lokalnej oraz narzędzia komunikacyjne. W ramach planu komunikacji pierwszym 
krokiem podjętym przez Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie” było utworzenie zespołu koordynującego prace nad 
opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju. W skład zespołu wchodzą pracownicy biura oraz przedstawiciele Zarządu 
reprezentujących każdą z Gmin, z którymi bezpośrednia komunikacja pomiędzy spotkaniami będzie przebiegała drogą
 elektroniczną oraz telefoniczną. Plan komunikacji związanej z opracowywaniem Lokalnej Strategii Rozwoju obejmuje: 
kampanie informacyjne z użyciem ogłoszenia w Konińskiej Gazecie Internetowej, oraz emisji audycji radiowej w lokalnej
 stacji obejmującej zasięgiem wszystkie gminy należące do Stowarzyszenia, zamieszczanie informacji na stronie
 internetowej LGD oraz na stronach internetowych 6 gmin należących do Stowarzyszenia, zapraszanie lokalnych liderów
 drogą telefoniczną bądź elektroniczną do udziału w planowanych działaniach. Zaproszenia na spotkania oraz wszelkie
 informacje będą zamieszczane na profilu Stowarzyszenia na Facebooku. W ramach powyższych kampanii przedstawiciele
 Zespołu Koordynującego prace dot. opracowania LSR będą jednocześnie liderami swoich społeczności, którzy
 indywidualnie będą informować społeczeństwo w danej gminie. Natomiast celem audycji radiowej będzie informowanie
 społeczeństwa na obszarze LGD o spotkaniach oraz godzinach pracu punktu konsultacyjnego na obszarze LGD. 
Kolejnym elementem planu komunikacji jest arkusz pomysłu dostępny na stronie internetowej Stowarzyszenia, który będzie
 niezwykle istotnym narzędziem przy tworzeniu LSR. Dane zawarte w arkuszach zostaną zebrane i poddane analizie
 i wykorzystane w dalszym etapie tworzenia Strategii.
W celu stworzenie LSR oraz określania szczegółowych potrzeb danej grupy interesariuszy (przedstawicieli JST,
 przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorców) co do realizacji – wspierania projektów przewidziano 
organizację 6 spotkań na terenie wszystkich gmin należących do obszaru Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie”. 
Spotkania poświęcone będą w szczególności analizie potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru, celom strategii 
wtym wymiernym celom końcowym dotyczącym rezultatów. W procesie tworzenia LSR uwzględnione zostaną
 - innowacyjność i cyfryzacja, zmiany demograficzne z uwzględnieniem starzenia się społeczeństwa oraz wyludniania. 
Po każdym spotkaniu będą zbierane ankiety, a dane w nich zawarte zostaną poddane analizie i wykorzystane w dalszym
 etapie tworzenia Strategii. Oprócz spotkań na obszarze LGD uruchomiony zostanie punkt konsultacyjny obsługiwany
 przez pracowników biura Stowarzyszenia. Wychodząc mieszkańcom naprzeciw punkt będzie działał w godzinach 
popołudniowych, żeby każdy miał szansę zgłosić swoje potrzeby. Na etapie określania celów i generowania rozwiązań 
zaplanowano spotkanie Zespołu Koordynującego na którym zostanie wypracowana robocza wersja celów i rozwiązań
 strategicznych, które zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej z możliwością zgłaszania uwag 
przez poszczególnych interesariuszy poprzez wypełnianie ankiety i odesłanie na adres zwrotny Stowarzyszenia. 
Końcowa wersja LSR, planowanych celów i przedsięwzięć oraz przewidywanego budżetu z uwzględnieniem uwag
 wynikających z ankiet,arkuszy które spłynęły do Stowarzyszenia zostanie wypracowana na Forum z udziałem głównych
 partnerów LGD, najważniejszych instytucji z terenu LGD w tym gmin, NGO, przedsiębiorców i mieszkańców. Końcowym
 etapem będzie akceptacja Lokalnej Strategii Rozwoju przez Walne Zebranie. Przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju 
współfinansowane będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 Wszelkie plakaty i informacje o planowanych działaniach będą zawierały informację o pomocy otrzymanej z EFRROW, 
zgodnie z warunkami określonymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020.Spotkania będą się odbywały w trybie stacjonarnym - jedynie w przypadku wprowadzenia obostrzeń 
związanych ze stanem epidemi, spotkanie przeprowadzone zostaną z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej
 tj. online.  
 
KALENDARZ WYDARZEŃ
24
Maj
2024
Imieniny: Joanna, Zuzanna, Milena
Gmina i Miasto Tuliszków
Gmina Stare Miasto
Gmina Rzgów
Gmina i Miasto Rychwał
Gmina Grodziec
Gmina Golina
Gmina i Miasto Tuliszków
Gmina Stare Miasto
Gmina Rzgów
Gmina i Miasto Rychwał
Gmina Grodziec
Gmina Golina
przesówaj w prawo
przesówaj w lewo