Logo - Solidarni
SROWARZYSZENIE "SOLIDARNI W PARTNERSTWIE" rok załozenia 2006
Włącz / wyłacz kontrast

P  R  O  J  E  K  T
ODZNAKI  HONOROWEJ STOWARZYSZENIA
 „ SOLIDARNI w PARTNERSTWIE”

1. OPIS  TECHNICZNY  ODZNAKI

Odznaka honorowa to owal o średnicy 36 mm ( trzydzieści sześć milimetrów ) i grubości 3 mm ( trzy milimetry ). Wykonana z brązu techniką tłoczenia. Na awersie znajduje się logo Stowarzyszenia o średnicy 24 mm ( dwadzieścia cztery milimetry ). W odległości 1 mm ( jeden milimetr ) od krawędzi odznaki i 1 mm ( jeden milimetr ) od logo Stowarzyszenia znajduje się owalnie wpisany napis treści: TEN  KTO  PRACUJE  DLA INNYCH - ŻYJE  WIECZNIE. Napis rozpoczyna się i kończy jedną kropką usytuowaną po środku w dole odznaki. Na rewersie znajduje się napis: ZA ZASŁUGI  DLA STOWARZYSZENIA „SOLIDARNI w PARTNERSTWIE”

Napis wpisany następująco:

człon pierwszy - ZA  ZASŁUGI,
człon drugi - DLA STOWARZYSZENIA,
człon trzeci - „ SOLIDARNI w PARTNERSTWIE”

Człony pisane jeden nad drugim, symetrycznie w owalu, w jego centralnej części.W dolnej części rewersu pod napisem ZA ZASŁUGI DLA STOWARZYSZENIA „SOLIDARNI w PARTNERSTWIE” w odległości 1 mm ( jeden milimetr ) od krawędzi odznaki znajduje się napis: ROK  ZAŁOŻENIA  2006. Napis wpisany owalnie, rozpoczyna i kończy się kropkami. Odznaka posiada wstęgę łączoną z owalem obręczą o przekroju koła , średnicy 1 mm ( jeden milimetr ) i gładkiej strukturze, średnicy wewnętrznej 10 mm ( dziesięć milimetrów ), łączenie odznaki z obręczą następuje za pomocą zawiesia zamkniętego.

2. OPIS  TECHNICZNY  WSTĘGI

Wstęga posiada trzy kolory: tło koloru zielonego ( zieleń naturalna ), po środku wstęgi znajduje się pasek wzdłużny o szerokości 10 mm ( dziesięć  milimetrów ) koloru żółtego, po środku paska wzdłużnego koloru żółtego znajduje się pasek koloru czarnego o szerokości 2 mm ( dwa milimetry ). Wstęga o szerokości 30 mm ( trzydzieści milimetrów ) i długości ze zwieńczeniem 65 mm ( sześćdziesiąt pięć milimetrów ).

3. USTANOWIENIE

Odznakę honorową ustanawia Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na podstawie postanowień Statutu Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie” tj.: Rozdział II - Cele Stowarzyszenia i Metody Działania, paragraf 8 ust. 1 i 2.
( Ust. 1 - Stowarzyszenie może ustanawiać wyróżnienia i odznaki honorowe i nadawać je osobom fizycznym, osobom prawnym, instytucjom zasłużonym dla celów realizowanych przez Stowarzyszenie lub dla samego Stowarzyszenia.  Ust. 2 - Ustanowienie wyróżnień i odznak, o których mowa w ust. 1, oraz ich nadawanie należy do kompetencji Walnego Zebrania ). Ustanowienie następuje w formie uchwały i wchodzi w życie z chwilą uchwalenia.

4. NADAWANIE

Propozycję nadania odznaki honorowej zgłasza Zarząd Stowarzyszenia  na Walnym Zebraniu w formie pisemnej ( Uchwała Zarządu ). Nadanie odznaki honorowej przez Walne Zebranie następuje w  formie uchwały  Walnego Zebrania i wchodzi w życie ze skutkiem natychmiastowym.

5. WRĘCZENIE

Wręczenia odznaki honorowej można dokonać w trakcie Walnego Zebrania Stowarzyszenia (również na tym samym na którym zostaje nadana ) lub w trakcie uroczystości o charakterze  państwowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Wręczenia odznaki honorowej dokonują: Prezes Zarządu Stowarzyszenia, Wiceprezesi lub osoba wyznaczona przez Zarząd Stowarzyszenia. W ceremonii wręczenia mogą asystować osoby zaproszone do asysty przez uprawnionego wręczającego.


Opracował

I. Ćwiek

 

KALENDARZ WYDARZEŃ
24
Maj
2024
Imieniny: Joanna, Zuzanna, Milena
Gmina i Miasto Tuliszków
Gmina Stare Miasto
Gmina Rzgów
Gmina i Miasto Rychwał
Gmina Grodziec
Gmina Golina
Gmina i Miasto Tuliszków
Gmina Stare Miasto
Gmina Rzgów
Gmina i Miasto Rychwał
Gmina Grodziec
Gmina Golina
przesówaj w prawo
przesówaj w lewo