Logo - Solidarni
SROWARZYSZENIE "SOLIDARNI W PARTNERSTWIE" rok załozenia 2006
Włącz / wyłacz kontrast

Ogłoszenie nr 7/2018/G

dotyczące naboru wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie”

informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na:

przedsięwzięcie 3: Atrakcyjny turystycznie obszar LGD

cel ogólny 1: Poprawa jakości życia poprzez wzmocnienie potencjału turystyczno-rekreacyjnego obszaru LGD

Zakresy tematyczne naboru:

Zgodny z § 2 ust. 1 pkt. 8  Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020                      z późniejszymi zmianami.

 

  1. I.    Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

- promocja turystyki.

  • Limit dostępnych środków: 40 000,00 zł ,
  • Minimalne wymagania: Operacja zostanie wybrana do finansowania jeżeli uzyska co najmniej  7 punktów w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji.
  • Termin: od 23.07.2018 do 06.08.2018 r.
  • Forma  i intensywność wsparcia: refundacja (do 100% - w przypadku operacji służących ogółowi społeczeństwa, do efektów których dostęp mają wszyscy mieszkańcy; do 80% - w przypadku operacji służących ograniczonej grupie docelowej odbiorców, do efektów których dostęp mają wybrani uczestnicy, jednostki sektora finansów publicznych – 63,63%).
  •  Wartość każdego zadania nie może być wyższa niż 50 tys. złotych oraz niższa niż 5 tys. złotych. Wysokość każdego grantu udzielonego na podstawie umowy o powierzenie grantu nie może być wyższa niż 10 000,00 zł i niższa niż 5 tys. złotych.
  • Ramy czasowe realizacji przez grantobiorców zadań w ramach projektów grantowych: do 8 m-cy od dnia podpisania umowy o powierzenie grantu.

Planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki:

- Cel ogólny 1: Poprawa jakości życia poprzez wzmocnienie potencjału turystyczno-rekreacyjnego obszaru LGD.

- Cel szczegółowy 1.2. : Promocja turystycznych walorów obszaru LGD

- Przedsięwzięcie: Atrakcyjny turystycznie obszar LGD.

- Wskaźniki: liczba działań/wydarzeń na rzecz promocji walorów i produktów turystycznych obszaru LGD  – 4 szt.

Miejsce i tryb składania wniosków: wnioski należy składać osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie”, w Starym Mieście (ul. Główna 3), w terminie podanym w ogłoszeniu od poniedziałku do piątku (w dniach pracy biura) w godz.: 10:00-14:00, w ostatnim dniu tj. 6 sierpnia wnioski przyjmowane do godz. 13:00.

Wnioski należy złożyć w formie uniemożliwiającej jego samoistną dekompletację (np. poprzez umieszczenie w segregatorze lub skoroszycie):

  • w wersji papierowej w 2 egzemplarzach,
  • w wersji elektronicznej w 2 egzemplarzach

 

Do wniosku o powierzenie grantu dołącza się dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia warunków przyznania pomocy albo ich kopie, których wykaz zawiera formularz wniosku   o powierzenie grantu.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzór formularza wniosku o powierzenie grantu, wzór formularza wniosku o rozliczenie grantu, wzór formularza umowy o powierzenie grantu, Lokalna Strategia Rozwoju, kryteria wyboru operacji wraz z minimalną liczbą punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji  dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia www.sswp.com.pl  w zakładce PROW.

Dodatkowo informacji udzielają:

  • Iwona Bańdosz , Anna Lendzioszek  pod nr tel. 665 550 131( w godz. pracy biura ) bądź  w siedzibie Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie”, ul. Główna 3, 62-571 Stare Miasto.

 

OGŁOSZENIE - pobierz

DOKUMENTY APLIKACYJNE

1) Wniosek o powierzenie grantu - pobierz

2) Umowa - pobierz

2 a) Weksel dla osoby prawnej - pobierz

2 b) Weksel dla osoby fizycznej - pobierz

3) Wniosek o rozliczenie grantu - pobierz

4) Sprawozdanie z realizacji zadania - pobierz

5) Lokalne kryteria wyboru operacji - pobierz

6) Procedury wyboru operacji - pobierz

7) Planowane do osiągnięcia wskaźniki - pobierz

8) Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020. - pobierz

 

KALENDARZ WYDARZEŃ
24
Czerwiec
2024
Imieniny: Danuta, Emilia, Jan
Gmina i Miasto Tuliszków
Gmina Stare Miasto
Gmina Rzgów
Gmina i Miasto Rychwał
Gmina Grodziec
Gmina Golina
Gmina i Miasto Tuliszków
Gmina Stare Miasto
Gmina Rzgów
Gmina i Miasto Rychwał
Gmina Grodziec
Gmina Golina
przesówaj w prawo
przesówaj w lewo