Logo - Solidarni
SROWARZYSZENIE "SOLIDARNI W PARTNERSTWIE" rok załozenia 2006
Włącz / wyłacz kontrast

1. OGŁOSZENIE

Ogłoszenie nr 4/2017/G

dotyczące naboru wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie”

informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na:

przedsięwzięcie 7. Nasze dziedzictwo motorem rozwoju obszaru

cel ogólny 2. Zachowanie tożsamości kulturowej oraz promocja lokalnego dziedzictwa obszaru LGD

Zakresy tematyczne naboru:

Zgodny z § 2 ust. 1 pkt. 5  Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020  z późniejszymi zmianami.

  1. Działania edukacyjne i rozwojowe
  • Limit dostępnych środków: 27 563,13 zł ,
  • Minimalne wymagania: Operacja zostanie wybrana do finansowania jeżeli uzyska co najmniej 7 punktów w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji.
  • Termin: od 14.06.2017 do 28.06.2017 r.
  • Forma  i intensywność wsparcia: refundacja (do 100% - w przypadku operacji służących ogółowi społeczeństwa, do efektów których dostęp mają wszyscy mieszkańcy; do 80% - w przypadku operacji służących ograniczonej grupie docelowej odbiorców, do efektów których dostęp mają wybrani uczestnicy, jednostki sektora finansów publicznych – 63,63%).
  • Wartość każdego zadania nie może być wyższa niż 50 tys. złotych oraz niższa niż 5 tys. złotych. Wysokość każdego grantu udzielonego na podstawie umowy o powierzenie grantu nie może być wyższa niż 9 187,00 zł i niższa niż 5 tys. złotych.
  • Ramy czasowe realizacji przez grantobiorców zadań w ramach projektów grantowych: do 8 m-cy od dnia podpisania umowy o powierzenie grantu.

Planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki:

- Cel ogólny 2: Zachowanie tożsamości kulturowej oraz promocja lokalnego dziedzictwa obszaru LGD.

- Cel szczegółowy  2.2 Wzrost wiedzy i umiejętności mieszkańców w zakresie walorów dziedzictwa lokalnego i ich wykorzystania na rzecz rozwoju obszaru LGD.

- Przedsięwzięcie:  Nasze dziedzictwo motorem rozwoju obszaru.

- Wskaźniki: liczba działań edukacyjnych podwyższających wiedzę, umiejętności mieszkańców w zakresie wykorzystania walorów dziedzictwa – 3 szt.

Miejsce i tryb składania wniosków: wnioski należy składać osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie”, w Starym Mieście (ul. Główna 3), w terminie podanym w ogłoszeniu od poniedziałku do piątku (w dniach pracy biura) w godz.: 10:00-14:00, w ostatnim dniu tj. 28 czerwca wnioski przyjmowane do godz. 13:00.

Wnioski należy złożyć w formie uniemożliwiającej jego samoistną dekompletację (np. poprzez umieszczenie w segregatorze lub skoroszycie):

  • w wersji papierowej w 2 egzemplarzach,
  • w wersji elektronicznej w 2 egzemplarzach

Do wniosku o powierzenie grantu dołącza się dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia warunków przyznania pomocy albo ich kopie, których wykaz zawiera formularz wniosku  o powierzenie grantu.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzór formularza wniosku o powierzenie grantu, wzór formularza wniosku o rozliczenie grantu, wzór formularza umowy o powierzenie grantu, Lokalna Strategia Rozwoju, kryteria wyboru operacji wraz z minimalną liczbą punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji  dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia www.sswp.com.pl w zakładce PROW 2014-2020.

Dodatkowo informacji udzielają:

  • Iwona Bańdosz , Anna Lendzioszek  pod nr tel. 665 550 131( w godz. pracy biura ) bądź  w siedzibie Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie”, ul. Główna 3, 62-571 Stare Miasto.

 

OGŁOSZENIE - pobierz

DOKUMENTY APLIKACYJNE

1) Wniosek o powierzenie grantu - pobierz

2) Umowa - pobierz

2 a) Weksel dla osoby prawnej - pobierz

2 b) Weksel dla osoby fizycznej - pobierz

3) Wniosek o rozliczenie grantu - pobierz

4) Sprawozdanie z realizacji zadania - pobierz

5) Lokalne kryteria wyboru operacji - pobierz

6) Procedury wyboru operacji - pobierz

7) Planowane do osiągnięcia wskaźniki - pobierz

8) Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020. - pobierz

 2. WYNIKI

W dniach 25-26 lipca 2017 roku w siedzibie Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie” odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia, podczas  którego dokonano oceny  i podjęto decyzje w sprawie wyboru grantobiorców i zadań,  w ramach projektów grantowych złożonych w naborze nr 4/2017/G,  w ramach pod działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

 Poniżej przedstawiamy listy zadań oraz protokół z posiedzenia Rady zawierający informację o wyłączeniach w związku z potencjalnym konfliktem interesów.

LISTA ZADAŃ ZGODNYCH Z LSR - pobierz

LISTA ZADAŃ WYBRANYCH - pobierz

LISTA ZADAŃ NIEWYBRANYCH - pobierz

PROTOKÓŁ - pobierz

KALENDARZ WYDARZEŃ
24
Czerwiec
2024
Imieniny: Danuta, Emilia, Jan
Gmina i Miasto Tuliszków
Gmina Stare Miasto
Gmina Rzgów
Gmina i Miasto Rychwał
Gmina Grodziec
Gmina Golina
Gmina i Miasto Tuliszków
Gmina Stare Miasto
Gmina Rzgów
Gmina i Miasto Rychwał
Gmina Grodziec
Gmina Golina
przesówaj w prawo
przesówaj w lewo