Logo - Solidarni
SROWARZYSZENIE "SOLIDARNI W PARTNERSTWIE" rok załozenia 2006
Włącz / wyłacz kontrast

Ogłoszenie nr 16/2022

dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie”

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na :

przedsięwzięcie: 11. Tworzenie i rozwój przedsięwzięć gospodarczych

  1. I.   Zakres tematyczny naboru:

Zgodny z § 2 ust. 1 pkt. 2a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020; Dz.U. 2019 poz. 664 z późn. zm.

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność

Premia na otwarcie działalności

  1. II.   Planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki:

a) cel ogólny: 3. Rozwój gospodarczy obszaru LGD „Solidarni w Partnerstwie”.

b) cel szczegółowy: 3.1 Tworzenie i utrzymanie miejsc pracy w sektorze gospodarczym obszaru LGD.

  • c) wskaźniki: 27. Liczba  operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa – 6

     III. Dostępny limit środków

  • 145 175,66 euro (580 702,64 zł),

Wartość limitu wskazana w ogłoszeniu została przyjęta po kursie stałym 4,00 PLN/EUR, natomiast Zarząd Województwa dokona finalnego przeliczenia limitu po kursie bieżącym (kurs wymiany euro do złotego, publikowany przez Europejski Bank Centralny z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc dokonania obliczeń).

  1. IV.   Termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy
  • • od 06.06.2022 do 20.06.2022 r.

Wnioski należy składać osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie”, w Starym Mieście (ul. Główna 3), w terminie podanym w ogłoszeniu od poniedziałku do piątku (w dniach pracy biura) w godz.: 10:00-14:00, w ostatnim dniu tj. 20 czerwca wnioski przyjmowane do godz. 13:00.

Wnioski należy złożyć w formie uniemożliwiającej jego samoistną dekompletację (np. poprzez umieszczenie w segregatorze lub skoroszycie): w wersji papierowej w 2 egzemplarzach,  w wersji elektronicznej w 2 egzemplarzach.

Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia warunków przyznania pomocy albo ich kopie, których wykaz zawiera formularz wniosku o przyznanie pomocy.

  1. V.  Forma i intensywność wsparcia
  • premia – 100%; wysokość wsparcia 100 000 zł
  1. VI.   Kryteria wyboru operacji wraz z minimalną liczbą punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji

Minimalne wymagania: Operacja zostanie wybrana do finansowania jeżeli uzyska co najmniej 6 punktów w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy wraz  z instrukcją wypełnienia, wzór formularza wniosku o płatność wraz z instrukcją wypełniania, wzór formularza umowy o przyznanie pomocy, Lokalna Strategia Rozwoju, kryteria wyboru operacji wraz z minimalną liczbą punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji  dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia www.sswp.com.pl  w zakładce PROW.

Dodatkowo informacji udzielają:

- Iwona Bańdosz , Anna Lendzioszek  pod nr tel. 665 550 131( w godz. pracy biura ) bądź  w siedzibie Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie”, ul. Główna 3, 62-571 Stare Miasto.

OGŁOSZENIE O NABORZE - pobierz

Dokumenty aplikacyjne

1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z) 

Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)
WoPP​_19​_2​_P​_4z.xlsx 0.18MB

 

  Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (4z)
IW​_WoPP​_19​_2​_P​_4z.pdf 0.53MB

2) Biznesplan (wersja 4z)

Biznesplan (wersja 4z)
BP​_19​_2​_P​_4z.pdf 0.50MB

Biznesplan (wersja 4z)
BP​_19​_2​_P​_4z.docx 0.12MB

Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (4z)
BP​_19​_2​_P​_4z​_TabFinans.xlsx 0.03MB

Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (4z)
BP​_19​_2​_P​_4z​_InformPomocn.pdf 0.71MB

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis  - pobierz

 Karta oceny formalnej - pobierz

 Kryteria oceny zgodności z PROW 2014-2020

 Karta oceny zgodności z PROW - pobierz

 Lokalne kryteria wyboru operacji - pobierz

 Procedury wyboru operacji - pobierz

 Planowane do osiągnięcia wskaźniki - pobierz

 Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020. - pobierz

 

UMOWA O PRZYZNANIU POMOCY

Umowa o przyznaniu pomocy v5z

Załącznik nr 1 – Biznesplan

Załącznik nr 2 – wykaz działek

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6 – RODO

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

Wniosek o płatność (*.pdf) - otwórz

Wniosek o płatność (*.xlsx) - otwórz

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (*.pdf) - otwórz

Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej (*.xlsx) - otwórz

Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (*.xlsx) - otwórz

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu - otwórz

Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (*.pdf) - otwórz

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (*.xlsx) - otwórz

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (*.pdf) - otwórz

WYNIKI NABORU NR 16/2022

W dniu 8 lipca 2022 roku w siedzibie Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie” odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia, podczas  którego dokonano oceny i podjęto decyzje o wybraniu operacji do finansowania,  które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach pod działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020  złożonych w ramach naboru nr 16/2022.

Poniżej przedstawiamy listy operacji oraz protokół z posiedzenia Rady zawierający informację o wyłączeniach w związku z potencjalnym konfliktem interesów. W przypadku nie uzyskania przez operację minimalnej liczby punktów, negatywnej oceny zgodności z LSR oraz gdy operacja nie mieści się w limicie środków podanym w ogłoszeniu o naborze wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu w formie pisemnej w terminie 7 dni od doręczenia informacji o wyniku wyboru. Formularz protestu dostępny jest w zakładce PROW/DO POBRANIA.

Do sporządzenia list przyjęty został limit w walucie PLN, przeliczony ze wskazanego w ogłoszeniu naboru limitu środków w walucie EUR po kursie stałym 4,00 PLN/EUR. Limit naboru ustalony w walucie EUR zostanie przeliczony przez Zarząd Województwa po kursie bieżącym (kurs wymiany euro do złotego, publikowany jest przez Europejski Bank centralny z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc dokonania obliczeń).

LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z LSR - pobierz

LISTA OPERACJI WYBRANYCH - pobierz

PROTOKÓŁ - pobierz

 

KALENDARZ WYDARZEŃ
24
Czerwiec
2024
Imieniny: Danuta, Emilia, Jan
Gmina i Miasto Tuliszków
Gmina Stare Miasto
Gmina Rzgów
Gmina i Miasto Rychwał
Gmina Grodziec
Gmina Golina
Gmina i Miasto Tuliszków
Gmina Stare Miasto
Gmina Rzgów
Gmina i Miasto Rychwał
Gmina Grodziec
Gmina Golina
przesówaj w prawo
przesówaj w lewo