Logo - Solidarni
SROWARZYSZENIE "SOLIDARNI W PARTNERSTWIE" rok załozenia 2006
Włącz / wyłacz kontrast

Ogłoszenie nr 15/2022

dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie”

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na:

przedsięwzięcie: 5. Infrastruktura kulturalna podstawą naszej aktywności.

  1. I.  Zakres tematyczny naboru:

Zgodny z § 2 ust. 1 pkt. 6  Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020;Dz.U. 2019 poz.664  z późn. zm.

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

 Infrastruktura kulturalna 

  1. II.   Planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki:

a) cel ogólny 2: Zachowanie tożsamości kulturowej oraz promocja lokalnego dziedzictwa obszaru LGD.

b) cel szczegółowy: 2.1  Wzrost integracji i aktywności mieszkańców opartej o bazę kulturalną obszaru LGD.

c) wskaźniki: 1. Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR – 1

     III. Dostępny limit środków

  • 19 900,00 euro (79 600,00  zł),

Wartość limitu wskazana w ogłoszeniu została przyjęta po kursie stałym 4,00 PLN/EUR, natomiast Zarząd Województwa dokona finalnego przeliczenia limitu po kursie bieżącym (kurs wymiany euro do złotego, publikowany przez Europejski Bank Centralny z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc dokonania obliczeń).

  1. IV.              Termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy
  • • od 06.06.2022 do 20.06.2022 r.

Wnioski należy składać osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie”, w Starym Mieście (ul. Główna 3), w terminie podanym   w ogłoszeniu od poniedziałku do piątku (w dniach pracy biura) w godz.: 10:00-14:00, w ostatnim dniu tj.  20 czerwca wnioski przyjmowane do godz. 13:00.

Wnioski należy złożyć w formie uniemożliwiającej jego samoistną dekompletację (np. poprzez umieszczenie w segregatorze lub skoroszycie): w wersji papierowej w 2 egzemplarzach,  w wersji elektronicznej w 2 egzemplarzach

Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia warunków przyznania pomocy albo ich kopie, których wykaz zawiera formularz wniosku o przyznanie pomocy.

  1. V.  Forma i intensywność wsparcia
  • refundacja - jednostki sektora finansów publicznych – 63,63%,  pozostałe podmioty nie prowadzące działalności gospodarczej – do 100 %; Wysokość wsparcia: do 300 000 zł (jednostki sektora finansów publicznych: bez limitu)
  1. VI.  Kryteria wyboru operacji wraz z minimalną liczbą punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji

Minimalne wymagania: Operacja zostanie wybrana do finansowania jeżeli uzyska co najmniej 5 punktów w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją wypełnienia, wzór formularza wniosku o płatność wraz z instrukcją wypełniania, wzór formularza umowy o przyznanie pomocy, Lokalna Strategia Rozwoju, kryteria wyboru operacji wraz z minimalną liczbą punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji  dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia www.sswp.com.pl  w zakładce PROW 2014-2020.

Dodatkowo informacji udzielają:

  • Iwona Bańdosz , Anna Lendzioszek  nr tel. 665 550 131(w godz. pracy biura) 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE - pobierz

Dokumenty aplikacyjne

1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)

 

Formularz wniosku o przyznanie pomocy 4z
WoPP​_19​_2​_I​_4z.pdf 1.12MB

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących
WoPP​_19​_2​_I​_4z​_ark​_wspolwn.pdf 0.68MB

Formularz wniosku o przyznanie pomocy 4z

WoPP​_19​_2​_I​_4z.xlsx 0.34MB 

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących
WoPP​_19​_2​_I​_4z​_ark​_wspolwn.xlsx 0.33MB

Instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy 4z
IW​_WoPP19​_2​_IW​_4z.pdf 1.20MB

2. Biznesplan (wersja 4z)

Biznesplan 4z
BP​_19​_2​_I​_4z.docx 0.11MB

Biznesplan 4z

BP​_19​_2​_IW​_P​_4z​_TabFinans.xlsx 0.03MB

Informacje pomocnicze przy wypełnianiu Biznesplanu 4z

 IP​_19​_2​_I​_4z.pdf 0.67MB

3. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa 4z

Oświadczenie 4z
Osw​_MSP.pdf 0.62MB

Oświadczenie 4z
Osw​_MSP.xls 0.12MB

Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa 4z
instrukcja​_MSP.pdf 1.66MB

 Karta oceny formalnej - pobierz

 Kryteria oceny zgodności z PROW 2014-2020

 Karta oceny zgodności z PROW - pobierz

 Lokalne kryteria wyboru operacji - pobierz

 Procedury wyboru operacji - pobierz

 Planowane do osiągnięcia wskaźniki - pobierz

 Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020. - pobierz

UMOWA O PRZYZNANIU POMOCY

Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 8z)

Umowa o przyznaniu pomocy – v.8z

Załącznik nr 1 – v.8z

Załącznik nr 2 – v. 8z

Załącznik nr 3- v.8z

Załącznik nr 3a – v.8z

Załącznik nr 5 – v.8z

Załącznik nr 6 – v.8z

Załącznik nr 7 – v.8z

Załącznik nr 8 – v.8z

Załącznik nr 9 – v.8z

Załącznik nr 10 – v.8z

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ 

Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

Wniosek o płatność (*.pdf) - otwórz

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (*.pdf) - otwórz

Wniosek o płatność (*.xlsx) - otwórz

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (*.xlsx) - otwórz

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (*.pdf) - otwórz

Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (*.xlsx) - otwórz

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu (*.pdf) - otwórz

 Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (*.pdf) - otwórz

Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (*.xlsx) - otwórz

Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (*.pdf) - otwórz

 

 WYNIKI NABORU NR 15/2022

W dniu 8 lipca 2022 roku w siedzibie Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie” odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia, podczas  którego dokonano oceny i podjęto decyzje o wybraniu operacji do finansowania,  które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach pod działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020  złożonych w ramach naboru nr 15/2022.

Poniżej przedstawiamy listy operacji oraz protokół z posiedzenia Rady zawierający informację o wyłączeniach w związku z potencjalnym konfliktem interesów. W przypadku nie uzyskania przez operację minimalnej liczby punktów, negatywnej oceny zgodności z LSR oraz gdy operacja nie mieści się w limicie środków podanym w ogłoszeniu o naborze wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu w formie pisemnej w terminie 7 dni od doręczenia informacji o wyniku wyboru. Formularz protestu dostępny jest w zakładce PROW/DO POBRANIA.

Do sporządzenia list przyjęty został limit w walucie PLN, przeliczony ze wskazanego w ogłoszeniu naboru limitu środków w walucie EUR po kursie stałym 4,00 PLN/EUR. Limit naboru ustalony w walucie EUR zostanie przeliczony przez Zarząd Województwa po kursie bieżącym (kurs wymiany euro do złotego, publikowany jest przez Europejski Bank centralny z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc dokonania obliczeń).

LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z LSR - pobierz

LISTA OPERACJI WYBRANYCH - pobierz

PROTOKÓŁ - pobierz


KALENDARZ WYDARZEŃ
24
Czerwiec
2024
Imieniny: Danuta, Emilia, Jan
Gmina i Miasto Tuliszków
Gmina Stare Miasto
Gmina Rzgów
Gmina i Miasto Rychwał
Gmina Grodziec
Gmina Golina
Gmina i Miasto Tuliszków
Gmina Stare Miasto
Gmina Rzgów
Gmina i Miasto Rychwał
Gmina Grodziec
Gmina Golina
przesówaj w prawo
przesówaj w lewo