Logo - Solidarni
SROWARZYSZENIE "SOLIDARNI W PARTNERSTWIE" rok załozenia 2006
Włącz / wyłacz kontrast

Ogłoszenie nr 12/2021

dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji                       w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie”

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na :

przedsięwzięcie: 11. Tworzenie i rozwój przedsięwzięć gospodarczych

 1. I.  Zakres tematyczny naboru:

Zgodny z § 2 ust. 1 pkt. 2a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020; Dz.U. 2019 poz. 664 z późn. zm.

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność

Premia na otwarcie działalności

 1. II.  Planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki:

a) cel ogólny: 3. Rozwój gospodarczy obszaru LGD „Solidarni w Partnerstwie”.

b) cel szczegółowy: 3.1 Tworzenie i utrzymanie miejsc pracy w sektorze gospodarczym obszaru LGD.

c) wskaźniki: 27. Liczba  operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa. – 7

     III. Dostępny limit środków

 • 133 634,98 euro (534 539,92 zł),

Wartość limitu wskazana w ogłoszeniu została przyjęta po kursie stałym 4,00 PLN/EUR, natomiast Zarząd Województwa dokona finalnego przeliczenia limitu po kursie bieżącym (kurs wymiany euro do złotego, publikowany przez Europejski Bank Centralny z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc dokonania obliczeń).

 1. IV.  Termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy
 • • od 05.07.2021 do 19.07.2021 r.

Wnioski należy składać osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie”, w Starym Mieście (ul. Główna 3), w terminie podanym w ogłoszeniu od poniedziałku do piątku (w dniach pracy biura) w godz.: 10:00-14:00, w ostatnim dniu tj. 19 lipca wnioski przyjmowane do godz. 13:00.

Wnioski należy złożyć w formie uniemożliwiającej jego samoistną dekompletację (np. poprzez umieszczenie                   w segregatorze lub skoroszycie): w wersji papierowej w 2 egzemplarzach,  w wersji elektronicznej w 2 egzemplarzach

Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia warunków przyznania pomocy albo ich kopie, których wykaz zawiera formularz wniosku o przyznanie pomocy.

 1. V.   Forma i intensywność wsparcia
 • premia – 100%; wysokość wsparcia 100 000 zł
 1. VI.   Kryteria wyboru operacji wraz z minimalną liczbą punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji

Minimalne wymagania: Operacja zostanie wybrana do finansowania jeżeli uzyska co najmniej 6 punktów w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy wraz                        z instrukcją wypełnienia, wzór formularza wniosku o płatność wraz z instrukcją wypełniania, wzór formularza umowy o przyznanie pomocy, Lokalna Strategia Rozwoju, kryteria wyboru operacji wraz z minimalną liczbą punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji  dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia www.sswp.com.pl  w zakładce PROW.

Dodatkowo informacji udzielają:

- Iwona Bańdosz , Anna Lendzioszek  pod nr tel. 665 550 131( w godz. pracy biura ) bądź  w siedzibie Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie”, ul. Główna 3, 62-571 Stare Miasto.

OGŁOSZENIE - pobierz

Dokumenty aplikacyjne

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (*.pdf) - otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (*.xlsx) - otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - otwórz  

 

2) Biznesplan (wersja 3z)

 • Biznesplan (*.pdf) - otwórz
 • Biznesplan (*.docx) - otwórz
 • Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (*.xlsx) - otwórz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu - otwórz

 

3) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 5z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (*.pdf) - otwórz
 • Załącznik nr 1 Biznesplan (*.pdf) - otwórz
 • Załącznik nr 2 Wykaz działek ewidencyjnych (*.pdf) - otwórz
 • Załącznik nr 3 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji - otwórz
 • Załącznik nr 4 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy - otwórz
 • Załącznik nr 5 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej - otwórz
 • Załącznik nr 6 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - otwórz

 

4) Formularz wniosku o płatność (wersja 4z)

 • Wniosek o płatność (*.pdf) - otwórz
 • Wniosek o płatność (*.xlsx) - otwórz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (*.pdf) - otwórz
 • Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej (*.xlsx) - otwórz
 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (*.xlsx) - otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu - otwórz

 

5) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (*.pdf) - otwórz
 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (*.xlsx) - otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (*.pdf) - otwórz

 

6) Karta oceny formalnej - pobierz

7) Kryteria oceny zgodności z PROW 2014-2020

Karta oceny zgodności z PROW - pobierz

8) Lokalne kryteria wyboru operacji - pobierz

9) Procedury wyboru operacji - pobierz

10) Planowane do osiągnięcia wskaźniki - pobierz

11) Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020. - pobierz

WYNIKI NABORU

W dniu 18 sierpnia 2021 roku w siedzibie Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie” odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia, podczas  którego dokonano oceny i podjęto decyzje o wybraniu operacji do finansowania,  które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach pod działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020  złożonych w ramach naboru nr 12/2021.

Poniżej przedstawiamy listy operacji oraz protokół z posiedzenia Rady zawierający informację o wyłączeniach w związku z potencjalnym konfliktem interesów. W przypadku nie uzyskania przez operację minimalnej liczby punktów, negatywnej oceny zgodności z LSR oraz gdy operacja nie mieści się w limicie środków podanym w ogłoszeniu o naborze wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu w formie pisemnej w terminie 7 dni od doręczenia informacji o wyniku wyboru. Formularz protestu dostępny jest w zakładce PROW/DO POBRANIA.

Do sporządzenia list przyjęty został limit w walucie PLN, przeliczony ze wskazanego w ogłoszeniu naboru limitu środków w walucie EUR po kursie stałym 4,00 PLN/EUR. Limit naboru ustalony w walucie EUR zostanie przeliczony przez Zarząd Województwa po kursie bieżącym (kurs wymiany euro do złotego, publikowany jest przez Europejski Bank centralny z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc dokonania obliczeń).

LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z LSR - pobierz

LISTA OPERACJI WYBRANYCH - pobierz

LISTA OPERACJI NIEWYBRANYCH - pobierz

PROTOKÓŁ - pobierz

 

KALENDARZ WYDARZEŃ
14
Lipiec
2024
Imieniny: Stella, Bonawentura, Marcelin
Gmina i Miasto Tuliszków
Gmina Stare Miasto
Gmina Rzgów
Gmina i Miasto Rychwał
Gmina Grodziec
Gmina Golina
Gmina i Miasto Tuliszków
Gmina Stare Miasto
Gmina Rzgów
Gmina i Miasto Rychwał
Gmina Grodziec
Gmina Golina
przesówaj w prawo
przesówaj w lewo