Logo - Solidarni
SROWARZYSZENIE "SOLIDARNI W PARTNERSTWIE" rok załozenia 2006
Włącz / wyłacz kontrast

1. OGŁOSZENIE

Ogłoszenie nr 1/2017

dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie”

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na :

przedsięwzięcie: 11. Tworzenie i rozwój przedsięwzięć gospodarczych

cel ogólny3: Rozwój gospodarczy obszaru LGD „Solidarni w Partnerstwie”

Zakres tematyczny naboru:

Zgodny z § 2 ust. 1 pkt. 2a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020  z późniejszymi zmianami.

I.Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność

 1. 1.Premia na otwarcie działalności
 • Limit dostępnych środków: 500 000 zł.
 • Minimalne wymagania: Operacja zostanie wybrana do finansowania jeżeli uzyska co najmniej  6 punktów w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji.
 • Termin: od 28.12.2016 do 12.01.2017 r.
 • Forma i intensywność wsparcia: premia – 100%
 • Wysokość wsparcia: 100 000 zł

 

Miejsce i tryb składania wniosków: wnioski należy składać osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie”, w Starym Mieście (ul. Główna 3), w terminie podanym w ogłoszeniu w godz.: 7.30-15.30

Wnioski należy złożyć w formie uniemożliwiającej jego samoistną dekompletację (np. poprzez umieszczenie w segregatorze lub skoroszycie):

 • w wersji papierowej w 2 egzemplarzach,
 • w wersji elektronicznej w 2 egzemplarzach

 

Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia warunków przyznania pomocy albo ich kopie, których wykaz zawiera formularz wniosku  o przyznanie pomocy.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją wypełnienia, wzór formularza wniosku o płatność wraz z instrukcją wypełniania, wzór formularza umowy o przyznanie pomocy, Lokalna Strategia Rozwoju, kryteria wyboru operacji wraz z minimalną liczbą punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji  dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia www.sswp.com.pl w zakładce PROW 2014-2020.

Dodatkowo informacji udzielają:

 • Iwona Bańdosz , Anna Lendzioszek  nr tel. 665 550 131 (w godz. pracy biura).

 

W przypadku równiej ilości punktów uzyskanych podczas oceny przez Radę o dofinansowaniu decyduje kolejność składania wniosków.

OGŁOSZENIE - pobierz

Dokumenty aplikacyjne:

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 2z - otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 2z - otwórz
 • Generator Wniosku - otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (.pdf) (wersja 2z) - otwórz

3) Biznesplan (wersja 2z)

 • Biznesplan (.pdf) - otwórz
 • Biznesplan (.docx) - otwórz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (.pdf) - otwórz

Pozostałe:

4)Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 2z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
 • Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) - otwórz

5) Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)

 • Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 2z - otwórz
 • Wniosek o płatność (.excel) - wersja 2z - otwórz

6) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z)

 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf)- otwórz
 • Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej - otwórz

7) Kryteria oceny formalnej

Karta oceny formalnej - pobierz

8) Kryteria oceny zgodności z PROW 2014-2020

Karta oceny zgodności z PROW - pobierz

9) Lokalne kryteria wyboru operacji - pobierz

10) Procedury wyboru operacji - pobierz

11)Planowane do osiągnięcia wskaźniki - pobierz

12) Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020. - pobierz

 

2. WYNIKI

W dniach 01-02 lutego 2017 roku w siedzibie Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie” odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia, podczas którego dokonano oceny i podjęto decyzje o wybraniu operacji do finansowania,  które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020  złożonych w ramach naboru nr 1/2017.

Poniżej przedstawiamy listy: operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych ze Strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, operacji wybranych ze wskazaniem, które mieszczą się limicie środków, operacji niewybranych, które nie uzyskały minimum punktowego podczas oceny wg lokalnych kryteriów wyboru oraz Protokół z posiedzenia Rady zawierający informację o wyłączeniach w związku z potencjalnym konfliktem interesów. W przypadku nie uzyskania przez operację minimalnej liczby punktów, negatywnej oceny zgodności z LSR oraz gdy operacja nie mieści się w limicie środków podanym w ogłoszeniu o naborze wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu w formie pisemnej w terminie 7 dni od doręczenia informacji o wyniku wyboru. Formularz protestu dostępny jest w zakładce PROW 2014-2020.

Jednocześnie informujemy, że w dniu 08 lutego br. operacje wybrane do dofinansowania zostały przekazane Zarządowi Województwa Wielkopolskiego (Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich), który prowadzi dalsze postępowanie w sprawie przyznania pomocy.

 • LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z LSR - pobierz

 

 • LISTA OPERACJI WYBRANYCH - pobierz

 

 • LISTA OPERACJI NIEWYBRANYCH - pobierz

 

 

 

 

KALENDARZ WYDARZEŃ
14
Lipiec
2024
Imieniny: Stella, Bonawentura, Marcelin
Gmina i Miasto Tuliszków
Gmina Stare Miasto
Gmina Rzgów
Gmina i Miasto Rychwał
Gmina Grodziec
Gmina Golina
Gmina i Miasto Tuliszków
Gmina Stare Miasto
Gmina Rzgów
Gmina i Miasto Rychwał
Gmina Grodziec
Gmina Golina
przesówaj w prawo
przesówaj w lewo