Logo - Solidarni
SROWARZYSZENIE "SOLIDARNI W PARTNERSTWIE" rok załozenia 2006
Włącz / wyłacz kontrast

1. Ogłoszenie nr 10/2018

dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie”

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na:

przedsięwzięcie: 11. Tworzenie i rozwój przedsięwzięć gospodarczych

cel ogólny 3: Rozwój gospodarczy obszaru LGD „Solidarni w Partnerstwie”

Zakresy tematyczne naboru:

Zgodny z § 2 ust. 1 pkt. 2c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020  z późniejszymi zmianami.

  1. I.    Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność
  1. Rozwój przedsiębiorczości
  • Limit dostępnych środków  474 615,81 zł
  • Minimalne wymagania: Operacja zostanie wybrana do finansowania jeżeli uzyska co najmniej  7 punktów w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji.
  • Termin: od 23.07.2018 do 06.08.2018 r.
  • Forma  i intensywność wsparcia: refundacja  - do 70%
  • Wysokość wsparcia : do 300 000 zł.

 

Miejsce i tryb składania wniosków: wnioski należy składać osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie”, w Starym Mieście (ul. Główna 3), w terminie podanym w ogłoszeniu od poniedziałku do piątku (w dniach pracy biura) w godz.: 10:00-14:00, w ostatnim dniu tj. 6 sierpnia wnioski przyjmowane do godz. 13:00.

Wnioski należy złożyć w formie uniemożliwiającej jego samoistną dekompletację (np. poprzez umieszczenie w segregatorze lub skoroszycie):

  • w wersji papierowej w 2 egzemplarzach,  w wersji elektronicznej w 2 egzemplarzach


Do wniosku o przyznanie pomocy dołącza się dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia warunków przyznania pomocy albo ich kopie, których wykaz zawiera formularz wniosku  o przyznanie pomocy.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcją wypełnienia, wzór formularza wniosku o płatność wraz z instrukcją wypełniania, wzór formularza umowy o przyznanie pomocy, Lokalna Strategia Rozwoju, kryteria wyboru operacji wraz z minimalną liczbą punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji  dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia www.sswp.com.pl  w zakładce PROW.

Dodatkowo informacji udzielają:

- Iwona Bańdosz , Anna Lendzioszek  pod nr tel. 665 550 131( w godz. pracy biura ) bądź   w siedzibie Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie”, ul. Główna 3, 62-571 Stare Miasto.

OGŁOSZENIE - pobierz

Dokumenty aplikacyjne:

4) Karta oceny formalnej - pobierz

Kryteria oceny zgodności z PROW 2014-2020

5) Karta oceny zgodności z PROW - pobierz

6) Lokalne kryteria wyboru operacji - pobierz

7) Procedury wyboru operacji - pobierz

8) Planowane do osiągnięcia wskaźniki - pobierz

9) Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020. - pobierz

2. WYNIKI

W dniach 23-24 sierpnia 2018 roku w siedzibie Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie” odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia, podczas  którego dokonano oceny i podjęto decyzje o wybraniu operacji do finansowania,  które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach pod działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020  złożonych w ramach naboru nr 10/2018.

Poniżej przedstawiamy listy operacji oraz protokół z posiedzenia Rady zawierający informację o wyłączeniach w związku z potencjalnym konfliktem interesów. W przypadku nie uzyskania przez operację minimalnej liczby punktów, negatywnej oceny zgodności z LSR oraz gdy operacja nie mieści się w limicie środków podanym w ogłoszeniu o naborze wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu w formie pisemnej w terminie 7 dni od doręczenia informacji o wyniku wyboru. Formularz protestu dostępny jest w zakładce PROW/DO POBRANIA.

Operacje wybrane do dofinansowania zostały przekazane Zarządowi Województwa Wielkopolskiego (Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich), który prowadzi dalsze postępowanie w sprawie przyznania pomocy.

  • LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z LSR - pobierz
  • LISTA OPERACJI WYBRANYCH - pobierz


KALENDARZ WYDARZEŃ
24
Maj
2024
Imieniny: Joanna, Zuzanna, Milena
Gmina i Miasto Tuliszków
Gmina Stare Miasto
Gmina Rzgów
Gmina i Miasto Rychwał
Gmina Grodziec
Gmina Golina
Gmina i Miasto Tuliszków
Gmina Stare Miasto
Gmina Rzgów
Gmina i Miasto Rychwał
Gmina Grodziec
Gmina Golina
przesówaj w prawo
przesówaj w lewo