Logo - Solidarni
SROWARZYSZENIE "SOLIDARNI W PARTNERSTWIE" rok załozenia 2006
Włącz / wyłacz kontrast

Program skierowany jest do wybitnej młodzieży – uczniów szkół podstawowych,  liceów  i techników, wykazujących się humanistycznymi i ścisłymi uzdolnieniami, mających pomysł na własny rozwój oraz pochodzących ze społeczności, w których działają lokalne organizacje partnerskie.

Stowarzyszenie „Solidarni w Partnerstwie”  jest tzw. nominatorem, co oznacza, iż z terenu gmin (obszar objęty Programem Działaj Lokalnie): Golina, Grodziec, Rychwał, Rzgów, Stare Miasto  i Tuliszków, może nominować  osoby  do stypendium.

Celem przedsięwzięcia jest wyrównanie szans edukacyjnych oraz motywowanie młodych ludzi do dalszego ich rozwoju poprzez wsparcie utalentowanych i niezamożnych uczniów z małych społeczności dotkniętych problemem bezrobocia i marginalizacji. Dodatkowym celem jest wsparcie tych uczniów, których dostęp do edukacji stał się jeszcze trudniejszy w związku z epidemią COVID-19 i wprowadzeniem zdalnego nauczania.

Stypendium przyznawana jest jako świadczenie jednoroczne i wypłacane będzie
w okresie od września 2020 r. do czerwca 2021 r. w wysokości do 300 zł miesięcznie (zależnie od decyzji Komisji Stypendialnej) na osobę.

Stypendium może być przeznaczone między innymi na:

 • opłacenie czesnego w szkole lub na uczelni,
 • opłacenie kursów i zajęć pozalekcyjnych,
 • zakup podręczników i pomocy naukowych,
 • zakup sprzętu niezbędnego do nauki w domu,
 • innych niezbędnych wydatków, służących rozwojowi stypendysty.


Nasze stowarzyszenie jako organizacja posiadająca status Ośrodka Działaj Lokalnie może nominować 5 kandydatów do stypendium. Do naszych zdań należy zebranie informacji o potencjalnych lokalnych stypendystach, przygotowanie profili kandydatów na podstawie złożonych dokumentów i przesłanie ich do Akademii. Wyboru stypendystów Programu dokonuje Komisja Stypendialna powołana przez Zarząd Akademii.

Zgłoszenia o nominację można dostarczać do siedziby Stowarzyszenia osobiście (osoby niepełnoletnie powinny się zgłosić z opiekunami) do dnia 03.07.2020 roku, do godz. 15:00.

Do wniosku, który będzie składał nominator - potrzebne będą oryginały niżej wymienionych dokumentów:

1. Zaświadczenie o dochodach rodziców/opiekunów z Urzędu Skarbowego lub kopia fragmentu aktualnego, rocznego zeznania podatkowego (rodziców/opiekunów), informująca o wysokości osiągniętych dochodów.
2. Skany/ zdjęcia 5 najważniejszych dyplomów, zdjęcia prac, informacje prasowe itp., dokumentujące dokonania kandydata do stypendium AGRAFKI.
3. Opinia wychowawcy.
4. Pomysł na rozwój osobisty.
5. Świadectwo ukończenia klasy.

Kryteria wyboru stypendystów są następujące:

 • udokumentowane osiągnięcia w dziedzinie nauk ścisłych lub humanistycznych (średnia ocen),
 • sytuacja socjalno-bytowa (niski, średni miesięczny dochód netto na osobę
  w rodzinie – w jednym gospodarstwie domowym),
 • pomysł na rozwój osobisty.

 

Kontakt:   e-mail: lgd@stare-miasto.pl  lub tel. 665 550 131

Dokumenty do pobrania:

 • Regulamin Program Stypendialny  - pobierz
 • Wniosek Program Stypendialny – pobierz
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - pobierz

KALENDARZ WYDARZEŃ
24
Maj
2024
Imieniny: Joanna, Zuzanna, Milena
Gmina i Miasto Tuliszków
Gmina Stare Miasto
Gmina Rzgów
Gmina i Miasto Rychwał
Gmina Grodziec
Gmina Golina
Gmina i Miasto Tuliszków
Gmina Stare Miasto
Gmina Rzgów
Gmina i Miasto Rychwał
Gmina Grodziec
Gmina Golina
przesówaj w prawo
przesówaj w lewo